کتاب چگونه بر جهان حکومت کنیم

اثر آندره د گیلوم از انتشارات مروارید - مترجم: حسین یعقوبی-کمدی

Everyone wants to rule the world, but only a precious few have the skills to create an ironclad plan of attack. Simple, direct, and delightfully unprincipled, this guide contains tales of global power mongering from every age and endeavors to show dilettante dictators and tyrants-to-be just how its done. Tips are provided on creating a personal flag, what type of puppet government to establish, how to squelch free speech, and, most important, how to handle enemies.


خرید کتاب چگونه بر جهان حکومت کنیم
جستجوی کتاب چگونه بر جهان حکومت کنیم در گودریدز

معرفی کتاب چگونه بر جهان حکومت کنیم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب چگونه بر جهان حکومت کنیم


 کتاب بالا افتادن
 کتاب نظریه ای فلسفی درباره عوضی ها
 کتاب تو نخ بابام
 کتاب آنجا که پیاده رو پایان می یابد
 کتاب مبارزه با رومی ها
 کتاب بازاریابی دهان به دهان